Γραφείο Αιτημάτων Πολίτη
Κοινότητος Πικερμίου

Αφορά: Ανακύκλωση Χαρτιού & άλλων υλικών από κάδους του  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ¨ Η  ΕΡΙΚΕΙΑ ¨

Σας γνωστοποιούμε δια τα καθ’ υμάς ότι, προ μηνός περίπου, η Κοινότης Πικερμίου, δια του υπευθύνου καθαριότητος κ. Γκρίφιζα, απέσυρε προσωρινά και παρέλαβε τους ειδικούς κάδους περισυλλογής Χαρτιού, - (χρώματος καφέ)-, προκειμένου να τους μετατρέψει καταλλήλως ως προς το κάλυμμά των, ούτως  ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα των και η συλλογή του περιεχομένου των από τα ειδικά αυτοκίνητα της Μαραθωνείου Διαδημοτικής  Εταιρείας Ανακυκλώσεως. Να σημειωθή ότι τους κάδους αυτούς, τους έχει αγοράσει με έξοδά του και τοποθετήσει ο ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ Η ΕΡΙΚΕΙΑ ¨  για την Ανακύκλωση  του Χαρτιού.

Σύμφωνα με την σχετική διαβεβαίωση του κ. Γκρίφιζα προς τον υπογράφοντα Γενικόν Γραμματέα κ. Φίλιππον Αναστασίου, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μετατροπής των, οι ως άνω  κάδοι θα επιστραφούν και θα επανατοποθετηθούν στις προηγούμενες θέσεις των. Επισημαίνομε μάλιστα ότι οι επί του παρόντος υπάρχοντες κάδοι Ανακύκλωσης, - ( χρώματος γαλάζιου ) -, της Μαραθωνείου Διαδημοτικής  Εταιρείας Ανακυκλώσεως, τους οποίους έχει τοποθετήσει η Κοινότης Πικερμίου, είναι δυστυχώς ανεπαρκείς σε αριθμό, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση των, το διασκορπισμό των χαρτιών και των λοιπών υλικών  και την επακόλουθη πρόκληση ρυπάνσεως και ακαταστασίας στους πέριξ των κάδων χώρους. Παράλληλα δε, - ιδιαίτερα μάλιστα το θέρος -, να δημιουργείται και ο πολύ σοβαρός κίνδυνος προκλήσεως πυρκαγιών.

Συνεπώς, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια αρνητικά φαινόμενα, σας παρακαλούμε να δοθεί εντολή να μας επιστραφούν οι  κάδοι χρώματος καφέ, το ταχύτερο δυνατόν, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μετατροπής των.

Παράλληλα, σας παρακαλούμε, το ταχύτερο, να προστεθούν και μάλιστα αφ’ ενός μεν σε περισσότερα σημεία  και αφ’ ετέρου επιπλέον νέοι σε αριθμό κάδοι της  Μαραθωνείου Διαδημοτικής  Εταιρείας Ανακύκλωσης. (χρώματος γαλάζιου). Επισημαίνομε ότι οι κάτοικοι του Οικισμού ΝΤΡΑΦΙΟΥ, έχοντας αποκτήσει υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση, μας διαμαρτύρονται, δεδομένου ότι, αφ΄ενός μεν θεωρούν ότι απαιτούνται πολύ περισσότεροι σε αριθμό κάδοι, αφ΄ετέρου δε σε περισσότερα σημεία. Επίσης, μας ζητούν να αυξηθούν και οι προγραμματισμένες ημερομηνίες περισυλλογής των, για την αρτιότερη κάλυψη των όλο και αυξανομένων αναγκών των κατοίκων-πολιτών Πικερμίου.

Με την ευκαιρία αυτή, σας παρακαλούμε επίσης να δοθεί εντολή στους υπευθύνους για τα  αποριμματοφόρα της Κοινότητος, ώστε να αδειάζουν συχνότερα τους κάδους απορριμμάτων, όποτε αυτοί είναι πλήρεις και να φροντίζουν να κλείνουν και πάλι τα καλύμματα των, διότι τις περισσότερες φορές, αυτά να  παραμένουν ανοικτά και κατά συνέπεια, το περιεχόμενο των να διασκορπίζεται από γάτες & σκύλους και φυσικά να  προκαλείται έτσι ρύπανση και σοβαρή ακαταστασία στους πέριξ χώρους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Θεόφιλος Γκολφινόπουλος
Φίλιππος Αναστασίου
Πρόεδρος ΔΣ
Γενικός Γραμματέας ΔΣ